Forskning inom energi

Forskning för en ljusare framtid

För att driva utvecklingen framåt måste det finnas ett nära samarbete mellan staten, näringslivet och akademin. Riksdagen har till exempel avsatt 1,3 miljarder kronor per år för forsknings- och innovationsinsatser på energiområdet, medel som Energimyndigheten fått ansvar för. Dessa pengar ska fördelas till olika forskningsinstanser med ambitionen att skapa ett uthålligt energisystem och et uthålligt samhälle.

Fokus på energibehov

Det är en betydande summa pengar. Fokus ligger på att möta de energibehov som finns i samhället såsom tillgång till värme, ljus och uthålliga transporter förklarar Birgitta Palmberger, avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning.

Forskningsmedlen ska gå till de insatser som har en tydlig samhällsnytta, det vill säga att resultaten måste leda till något konkret, komma till nytta. En viktig princip är att identifiera vad som behövs och rikta insatserna mot just de områdena.

Det är även viktigt att våga vara djärv och satsa brett på intressanta forskningsprojekt, satsningar med möjligheter på längre sikt och som också kan engagera nya aktörer.

Resultat kräver samarbete

Det primära målet är att utveckla ett hållbart energisystem. Men det finns också en annan viktig aspekt med forskningen, och det är att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Statens insatser ska göra nytta i ett större sammanhang, att utveckla svenskt näringsliv och på sikt skapa nya arbetstillfällen och nya exportmöjligheter. Detta kräver samarbete med akademin och näringslivet, som tillsammans kan sy ihop lösningar där samtliga parter deltar.

Enligt Birgitta Palmberger är det i Sverige lätt att samarbeta över olika kompetensområden och intressesfärer. Det är en viktig förutsättning då insatserna ska göra nytta i ett större sammanhang.

Fokusera på helheten

Då man ska förändra och utveckla ett system är det heller inte bara fråga om tekniklösningar. Det behövs också betydande kunskaper kring beteende, systemsyn och möjlighet till acceptans för att lyckas.

Vi har av tradition satsat betydande medel på forsknings- och utvecklingsinsatser, vilket betyder att vi står oss väl mot omvärlden. Problematiken är att omvandla ett positivt utvecklingsresultat till ett kommersiellt resultat.

Det är ofta ett stort steg att ta. För detta krävs både ett engagemang och en finansiell medverkan från andra finansiärer än staten, förklarar Birgitta Palmberger. Staten kan medverka till en viss punkt men därefter behövs starka medfinansiärer.

Samarbete mellan staten, akademin, näringslivet och industrin skapar inte enbart ett hållbart energisystem utan även nya arbetstillfällen.

Olika projekt

Projektet Electricity i Göteborg ska visa framtida hållbara kollektivtrafiklösningar under verkliga trafikförhållanden och omfattar även möjligheter att utveckla och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller. Här kan intressenter från hela världen följa utvecklingen av nya transportsystem och hur elbussar öppnar nya möjligheter för hur städer och tätorter kan planeras.

Energimyndigheten började med att finansiera forskning och utveckling av hybridteknik ihop med Volvo sen början på 2000-talet. Den första hybridbussen lanserades 2011 och har sedan dess sålt väldigt bra. En vidareutveckling av hybridbussen blev en laddhybridbuss samt en fullt elektrisk buss. Båda dessa kommer att användas i demonstrationsprojektet Eletricity, som även det finansieras av Energimyndigheten tillsammans med andra intressenter.

På Gotland byggs ett av världens modernaste elnät som med hjälp av modern teknologi ska göra det möjligt att integrera stora mängder förnybara energikällor i nätet. Energimyndigheten finansierar projektet Smart Grid Gotland som belyser att distributionsnäten får en förändrad roll i det hållbara energisystemet, eftersom de också blir produktionsnät.

Vindkraftverk och solceller ansluts direkt till distributionsnätet i allt större utsträckning. Bättre styr- och övervakningssystem samt aktiv kundmedverkan ska möjliggöra större mängder förnybar el med högre leveranssäkerhet och elkvalitet. Dessutom till en rimlig kostnad och kostnadsfördelning för alla deltagande parter.